Home » Bahan PA » Materi PD (24-29 Februari 2020)

Materi PD (24-29 Februari 2020)

Gusti, ingkang kawula purugi sinten?

1. WEKDAL ENING

2. KIDUNG PAMUJI
KPK 18:1, 2 SIH KAMIRAHANIPUN ALLAH
3. PANDONGA

4. KIDUNG PAMUJI
KPK 261:1-3 TINEBUS BABAR PISAN

5. PAMAOSING KITAB SUCI:
YOKANAN 6: 66-71

6. WEDHARING SABDA

Gusti, ingkang kawula purugi sinten?

Gusti, ingkang kawula purugi sinten? Pitakènan punika dipun aturaken déning Pétrus dhumateng Gusti sasampunipun Gusti ndangu, “Apa kowé ora padha arep lunga uga? Pandangonipun Gusti Yésus punika kadhasaraken bilih kathah para sakabatipun Gusti mundur lan mboten ndhèrèkaken Gusti malih (Yok.6:66). Injil Yokanan nyariosaken kénging punapa kathah saking para sakabatipun Gusti Yésus sami mundur karana sami mboten saged nampi pangandikanipun Gusti Yésus ingkang dipun anggep keras (Yok. 6: 61). Ing tengahing kawontenan kathah ingkang sami nilaraken Gusti Yésus, Pétrus mboten tumut mundur. Piyambakipun tetep setya dhateng sedyanipun inggih punika ndhèrèk Gusti Yésus.

Satunggaling ahli tafsir, naminipun Willian Barclay nyebataken bilih kejawi para tiyang wau nilaraken Gusti Yésus, piyambaki-pun sami sengit dhateng Gusti Yésus lan sesengitanipun badhé saya mindhak ngantos dumugi kajeng salib. Langkung saking punika Barclay nyebataken bilih tumindak anggènipun nilar Gusti Yésus punapadéné setya dhateng Gusti Yésus, nélakaken bludaging manahipun manungsa dalah saisinipun sadaya. Sikep lan tumindak wau makaten:

Sapisan, sikep nolak. Sawetawis tiyang ingkang suwaunipun ndhèrèk Gusti nanging tundhonipun malik tingal lan mboten ndhèrèk Gusti Yésus malih. Piyambakipun nampik Gusti Yésus jalaran menawi piyambakipun sami ndhèrèkaken Gusti Yésus samidéné kaliyan ngeneraken gesangipun dhateng ing bebaya. Ingkang dipun tindakaken déning Gusti Yésus ngandharaken kayektèn tumuju dhateng bebaya ingkang ageng. Awit saking punika sami nggagas katimbang ndhèrèk Gusti Yésus mangke-nipun ngadhepi akibat ingkang awrat aluwung nilaraken Panje-nenganipun. Sawènèh saking para tiyang wau ing wiwitanipun sami nggegadhang nampèni bebingah manut ingkang dipun kajengaken. Nanging punapa ingkang dipun gadhang klèntu. Pranyata ndhèrèk Gusti Yésus punika aben-ajeng kaliyan sesanggèn ingkang awrat.

Kaping kalih, sikep kateguhaning dhiri. Sikep punika wonten ing gesangipun Rasul Pétrus. Nalika sumerep kathah ingkang sami nilaraken Gusti Yésus, piyambakipun mboten purun tumut-tumut sanèsipun. Nalika Gusti Yésus ndangu, “Apa kowé ora padha arep lunga uga?” Atur wangsulané Simon Petrus, “Gusti, ingkang kawula purugi sinten? Pangandika Paduka punika pangandikaning gesang langgeng. Saha kula sampun sami pitados tuwin sumerep, bilih Paduka punika Sang Suci kagunganipun Allah.” (Yok. 6: 66-69). Kanthi ngaturakén wangsulan ingkang kados makaten, Pétrus nedahaken bab keyakinan imanipun dhumateng Gusti Yésus. Tumrap piyam-bakipun namung wonten satunggal kasunyatan, bilih namung Gusti Yésus ingkang kagungan pangandikaning gesang langgeng. Inggih Panjenenganipun Roti Gesang, margi tumuju dhateng gesang lan kalanggengan. Punika ingkang njalari piyambakipun teguh mboten nilar Gusti ing sadaya kawontenan.

Kasetyanipun Petrus dados patuladhan kanggé kita. Wonten kalanipun kita mrangguli kasunyatan ingkang njalari kita mangu-mangu ndhèrèk Gusti Yésus. Nalika iman kapitadosan kita dhumateng Panjenenganipun dipun ontang-antingaken déning manéka warni lelampahan ingkang damel horeging gesang kita, sumangga kita uningakaken isining batin kita kadosdéné ingkang dipun aturaken déning Petrus, “Gusti, ingkang kawula purugi sinten? Pangandika Paduka punika pangandikaning gesang langgeng. Saha kula sampun sami pitados tuwin sumerep, bilih Paduka punika Sang Suci kagunganipun Allah.” Kanthi nguningakaken isining manah ingkang makaten, kita neguhaken dhiri supados tetep setya ndhèrèk Panjenenganipun. Inggih lumantar pratéla ingkang makaten wau, kita pitados, bilih sesarengan kaliyan Gusti Yésus kita badhé kiyat ngadhepi manékawarni kawontenan. Kakiyatan punika kita tampèni karana kita celak kaliyan Panjenenganipun. Panjenenganipun punika Sang Roti Gesang, sumbering gesang langgeng. Awit saking punika, kabucala sadaya raos mangu-mangu lan teguh mlampah sesarengan kaliyan Panjenenganipun.
Sugeng ndhèrèk Panjenenganipun kanthi tegen lan tansah setya! Amin.

7. KIDUNG PAMUJI
KPK 87:1,2 SUMENDHE ING GUSTI

8. PANDONGA
• Nyuwun supados umat tekun lan setya ndhèrèk Gusti Yésus.
• Nyuwun supados patunggilan saged dados papan ingkang samidéné ngiyataken.

9. KIDUNG PAMUJI
KPJ 129:1,2 TANSAH BINGAH

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Persekutuan Doa Rabu Pagi : Setiap Hari Rabu jam 04.30 WIB di Gedung Gereja