Home » Bahan PA » Materi PD 7-12 Januari 2019

Materi PD 7-12 Januari 2019

ALLAH SUMBERING KAROSAN TUMRAP INGKANG RINGKIH

 1. WEKDAL ENING SESARENGAN
 2. NGREPÈKAKEN: KPK 226

KAMULYAKNA
Kamulyakna Hyang Maagung
ing suwarga ing suwarga ing suwarga
tentrem rahayu ana ing bumi
ing manungsa kang sinarjonan
kluhurna Allah nèng swarga
kluhurna Allah nèng swarga
tentrem rahayu ana ing bumi
tentrem rahayu ana ing bumi
ing manungsa ing manungsa
kang sinarjonan
ing manungsa kang sinarjonan
kang sinarjonan
pinujia pinundhia Hyang Ma agung
ing suwarga lan ing bumi
tentrem rahayu ana ing bumi
ing manungsa kang sinarjonan
amin, amin.

3. PANDONGA

4. PEPUJÈN: KPK230:1-3

KABINGAHAN INGKANG SEJATI

 1. Kabingahan kang sejati
  ing riyadi natal niki
  pasamuwan regeng yekti
  sesarengan angabekti
  memuja, misungsung,
  ngaken dosa lan nyenyuwun
  bingah bingah trusing manah
  sung kabegjan dhateng liyan
  numrahna ! raharja wit wus prap¬ta Sang Pamarta.
 2. Kabingahan kang sejati
  ing riyadi natal niki
  brayat sami tetunggilan
  wah ngabekti sesarengan
  ngundhangna Injilnya
  mrih salir tyang gesang nyata
  ngluwarana tyang sangsara
  wah mbélani tyang prih ati
  mrih samya rahayu wit Sang Kristus sampun rawuh.
 3. Kabingahan kang sejati
  ing riyadi natal niki
  pepanggihan Ian pra mitra sesarengan anèng gréja
  memuji mring Gusti
  wah leladi mring sesami
  angrukunna tyang congkrahan
  wah nyirnakna kamitégan
  ngegungna sih tresna Kristus Gusti sampun prapti.

5. WAOSAN KITAB SUCI
(maos Injil Lukas 1 : 39-55)
6. RENUNGAN

Allah Sumbering Karosan Tumrap Ingkang Ringkih

Wonten satunggaling tetembungan, mekaten: “Wong bodho kalah karo wong pinter, wong pinter kalah karo wong bejo.” Menawi tembung punika mboten dipun gatosaken, kadosipun tiyang bejo “namung” pikantuk berkah, temah piyambakipun saged nampi punapa kémawon kanthi gampil. Ananging punapa leres mekaten? Punapa tiyang bejopunika namung kèndel lan mboten nggulawenthah gesangipun?

Lumantar panalitèn, tiyang bejo punika sanès tiyang ingkang pasip. Wonten buku kalih ingkang nyebataken prekawis punika. Ingkang kondang, inggih punika ingkang kaserat déning Profesor Richard Wiseman, kanthi irah-irahan The Luck Factor. Buku sanèsipun inggih punika buku ingkang kaserat déning Max Gunther. Kekalihipun nyerat bilih kabegjan punika lelampahan ingkang mbingahaken ingkang njalari manungsa saged ngéwahi kawontenan gesang langkung saé. Lumantar mawarni-warni panalitèn, ing tembé dipun panggihakenbédanipun tiyang bejo lan mboten. Kasunyatanipun, kalih-kalihipun pancèn nggadhahi patrap gesang ingkang mboten sami. Manut panalitèn, tiyang bejo punika umumipun tiyang ingkang sumèh dhateng tiyang sanès, langkung sregep, prigel, tansah nggadhahi pikiran positip, sabar, mboten ajrih ngadhepi prekawis, ugi remen nyambut damel. Lumantar “kombinasi” lan pakulinan-pakulinan punika, tiyang langkung gampil nampi kabegjan.

Untung, bejo, hoki, punika berkah saking Gusti, amargi tékading manungsa anggènipun nglampahi gesang kanthi saèstu. Namung Gusti kémawon ingkang njalari tiyang saged untung, bejo, hoki. Tiyang ingkang nampi kabegjan punika tiyang ingkang nampi sih rahmating Allah utawi tiyang ingkang binerkahan. Maria ing waosan kita kasebat déningElizabèt minangka tiyang bejo, awit Maria dipun berkahi déning Gusti dados lantaran rawuhipun Sang Kristus. Nalika Maria tetuwi dhateng Elizabèt, rawuhipun Maria njalari Elizabèt ngraosaken kabingahan kadosdéné Maria. Malah mboten namung Elizabèt, bayi ing kandhutaning Elizabèt ugi nggronjal. Temtu kémawon bayi ingkang nggronjal ing kandhutanipun Elizabèt ugi ngraosaken rawuhipun Maria, awit wonten katresnan ing antawisipun Maria, Elizabèt, bayi Yésus lan bayi Yohanes. Sedaya ngraosaken kabingahan awit berkah lan kabegjan saking Allah. Menawi kita gatosaken sesambetan antawis teorinipun Profesor Richard Wiseman lan cariyos Kitab Suci, kita saged manggihaken Maria lan Elizabèt ingkang ngraosaken kabegjan gesang punika mboten namung kendel utawi pasif tanpa pengajeng-ajeng dhateng Allah. Maria lan Elizabèt ugi sanès tiyang ingkang “menang lotré,” dumadakan nampi kabegjan, dados lantaran berkahipun Gusti tumrap miyosipun Sang Kristus. Maria lan Elizabèt punika tiyang ingkang nggadhahi karakter utawi watak utami. Gesang caket kaliyan Gusti lan sesami ing saben dintenipun. Elizabèt punika garwanipun Zakaria, tiyang mursid ingkang ajrih asih dhateng Allah. Déné Maria sampun pepacangan kaliyan Yusuf, turunipun Prabu Dawud. Pepanggihan kekalihipun sami ngiyataken, setunggal lan sanès sami ndongakaken saha andum katresnaning Allah, sumbering karahayon.

Kados umumipun tiyang ngraosaken kabingahan nampi kabegjan saking Allah ing gesangipun, mekaten ugi Maria. Kabingahanipun kapratélakaken kanthi ngonjukaken pepujèn. Pepujèn punika kasebat magnificat. Pepujèn ingkang mboten namung ngemot bab raos sokur, ananging ugi kebak ing pengajeng-ajeng. Maria pitados bilih rawuhipun Gusti Yésus njalari éwah-éwahan jagad. Jagad saisinipun badhé ngraosaken berkah panuntun, utawi kanthi tembung prasaja, lumantar Gusti Yésus jagad ngraosaken kabegjan sejati. Awit saking punika, jagad kedah kaanyaraken kadosdéné Allah ingkang ngawontenaken éwah-éwahan nganyari jagad.

Salajengipun, pepujèn Maria punika ugi ngemu suraos bab tigang prekawis Révolusionèr, inggih punika:

 1. Révolusi moral, “Sabab Panjenengané wis ngudanèni asoring budiné lan mbuyaraké wong kang angkuh atiné” (ayat 48, 51).
 2. Révolusi sosial masyarakat, “Panjenengané nglorod wong-wong kang kuwasa saka ing kalenggahané, lan ngluhurake wong kang asor” (ayat 52).
 3. Révolusiékonomi, “Panjenengané nglubèraké samubarang kang becik marang wong kang keluwèn, lan wong kang sugih padha ditundhung legèh” (ayat 53).

Ing Gusti Yésus Kristus kita punika tiyang-tiyang ingkang bejo. Tiyang-tiyang ingkang nampi berkah panganthi saking Gusti. Panjenenganipun makarya ing sawetahing gesang kita. Punapa kita naté ngraosaken? Pangandikanipun Gusti punika mbereg kita tansah mawas dhiri. Sejatinipun kita punika tiyang-tiyang ingkang ringkih. Ananging awit saking pakaryaning Allah, kita nampi prasetyan, inggih punika panuntun saking Gusti. Allah sampun makarya kanggé kita supados ingkang ringkih kakiyataken, ingkang sedhih nampi karosan, ingkang kécalan semangat katangèkaken, ingkang sampun kelampahan kanthi lestari kaèngetaken temah mboten gumunggung. Ingkang rosa kiyat dipun timbali supados ngasoraken dhiri awit èstunipun sedaya ingkang wonten ing gesang kita punika mboten aji menawi mboten binerkahan déning Gusti. Awit kita punika tiyang-tiyang ingkang bejo, mangga kita gesang sesarengan kaliyan Gusti Yésus Kristus ingkang maringi kabegjan. Amin.

7. SHARING/ANDUM TANGGAPAN LAN PANGRAOS (menawi wonten wewengan)

8. PANDONGA SAFAAT
 Mratélakaken raos sokur awit gesang ing karahayoning Allah.
 Tumrap pasamuwan, sageda andum kasaénan saking Allah lumantar gesang ingkang dados berkah.
 Tumrap pepanthan umatipun Gusti, sageda mapanaken dhiri ing satengahing masyarakat kanthi mbabaraken kabar kabingahan saking Allah.

9. PEPUJÈN PANUTUP KPK 235:1-3

SANG RATU ADIL SEJATI WUS PRAPTI

 1. Sang Ratu Adil sejati,
  samangkya sèstu wus prapti
  maringken tentrem raharja,
  tumrah mring sagung manungsa.
 2. Nebus manungsa sing dosa,
  paring kasucèning driya
  mrih samya tresna-tinresnan, nebihana memengsahan.
 3. Nyirnakken dayaning pati,
  wah malih nganyarken budi
  mrih adil bebener yekti,
  dèn udi kang trusing ati.

Pandonga Panutup

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022