Home » Bahan PA » Materi PA 29 Oktober – 3 November 2018

Materi PA 29 Oktober – 3 November 2018

“SOKUR AWIT PANGAJENG-AJENGING BAB KAMAJENGAN”

Waosan Kitab Suci : Wulang Bebasan 9:1-6

1. DONGA PAMBUKA
2. PANUNTUN PANYURAOS KITAB SUCI : “How much is too much?” “Ingkang dipun wastani cekap punika sepinten?”
• Panuntun ngajak saben warganing brayat rembagan pinten wekdal ingkang kaginakaken kanggè migunakaken gadget, kanggé kaperluan padamelan, dolanan, medhia sosial, lsp. Punapa piguna lan kakiranganipun awit migunakaken gadget ing gesang padintenan.
• Karembaga ugi pinten kathahipun wekdal ingkang kaginakaken tanpa gadget kanggé andum dinten kaliyan brayat, upaminipun punapa kénging migunakaken gadget nalika nembé nedha sesarengan.
• Damela pasarujukan pinten dangunipun wekdal ingkang kawawas kathah sanget kaginakaken kanggé migunakaken gadget, lan pilihan kegiyatan ing brayat ingkang saged kaginakaken nalikanipun mboten migunakaken gadget, upaminipun dolanan board game (ular tangga, halma, lsp.) utawi ulah raga sesarengan.

3. Pangandharing Torèt 9:1-6
“Hé wong Israèl, rungokna. Saiki kowé bakal nyabrang bengawan Yardèn, arep lumebu sarta ngenggoni tanahé bangsa-bangsa kang cacahé lan kekuwatané ngungkuli kowé, yaiku kang kutha-kuthané gedhé lan mawa balowarti kang dhuwuré nganti sundhul ing langit; bangsa kang gedhé lan dhuwur dedeg pangadegé, wong Ènak kang wus koksumurupi lan kokrungu kaloké: Sapa kang bisa menang karo wong Ènak? Bab iku ing dina iki kowé padha sumurupa, yèn Pangéran Yehuwah, Gusti Allahmu, iya Panjenengané kang tindak dadi pangiridmu sarta asipat kaya geni memangsa, iya Panjenengené kang bakal numpes sakèhé bangsa iku, padha ditelukaké ing ngarepmu. Kaya mengkono dadiné bangsa mau bakal koktundhungi lan bakal ènggal koksirnakakè, kaya kang wus dadi dhawuhè Sang Yehuwah marang kowé. Anadènè samangsa Pangéran Yehuwah, Gusti Allahmu, wus nundhungi bangsa-bangsa iku saka ing ngarepmu, kowé aja padha duwé osik ing atimu: Marga saka lelabetanku Pangéran Yehuwah anggoné ngirid aku lumebu lan ngebèki negara iki; sanyatané marga saka pamblasaré bangsa-bangsa iku anggoné padha ditundhungi metu déning Sang Yehuwah saka ing ngarepmu. Ora marga saka lelabetan utawa saka jujuring atimu anggonmu lemebu ngejègi negarané, nanging marga saka pamblasaré para bangsa iku, Pangéran Yehuwah, Gusti Allahmu, anggoné nundhungi metu saka ing ngarepmu, sarta manèh supaya netepana prajanjiné kang wus didhawuhaké kalawan supaos marang para leluhurmu yaiku Rama Abraham, Rama Iskak lan Rama Yakub. Kang iku kawruhana, yèn ora marga saka lelabetanmu anggoné Pangéran Yehuwah, Gusti Allahmu, maringaké negara kang becik iku marang kowé supaya dadi duwèkmu. Satemené kowé iku bangsa kang wangkot.”

4. KATRANGAN Pangandhariing Torèt 9:1-6
Tèks Pangandhariing Torèt 9:1-6 ngrembag bab bangsa kalih ingkang ing wiwitaning pèrikop dipun bandhingaken setunggal lan setunggalipun. Israél kasebut bangsa ingkang mboten langkung kiyat lan mboten langkung majeng kabudayanipun kabandhing kaliyan bangsa Énak. Bangsa Énak majeng sanget kabudayanipun awit gadhah “kitha-kitha ageng ingkang balowartinipun inggil sundhul ing langit – bangsa ingkang ageng lan inggil dedeg pangadegipun (ayat 1b-2a). Malah bangsa Énak kasebut bangsa ageng ingkang mboten saged dipun kawonaken. Ewasemanten, kasunyatan bilih bangsa Énak minangka bangsa ingkang ageng lan majeng kabudayanipun punika mboten cundhuk kaliyan kasunyatan bilih bangsa kasebut nggadhahi kwalitas dhiri ingkang saé. Awit sih-rahmatipun Allah lantaran wohing kamajengan kabudayan ing masyarakatipun, bangsa Énak malah nanggapi srana kadurakan ingkang ngasilaken patraping gesang ingkang cengkah kaliyan kersanipun Allah. Kamajenganing kabudayan ingkang mboten dipun tingali ing salebeting pakaryaning Allah badhé ndhatengaken karisakan tumrap bangsa kasebut. Kamajenganipun badhé kapendhet déning bangsa sanès, malah katundhung saking tlatahipun piyambak, kados-dènè bangsa Israél kasebut badhé “mlebet lan ngejèki” (ayat 1), “nundhung bangsa-bangsa wau (ayat 4), ugi numpes lan nelukaken” (ayat 3).

Prelu dipun gatosaken ugi bilih mboten namung bangsa Énak ingkang nampi panyaruwé ing bab kabudayan ingkang mboten kalandhesan déning kersanipun Allah, bangsa Israèl ingkang badhé nelukaken bangsa Énak, ugi sinebat bangsa ingkang “wangkot”. Bangsa Israèl kaèngetaken bilih sanès amargi lelabetanipun temah saged ngejèki negari Énak punika, nanging awit inggih namung karana Allah Israèl saged ngraosaken sekéca awit kaunggulan kamajenganing kabudayan. Bilih Allah nélakaken anggènipun mboten ngéloni bangsa ingkang nanggapi sih-rahmatipun Allah punika srana anggènipun tumindak duraka lan gumunggung, dadosa bangsa ingkang sampun majeng, punapa-déné bangsa ingkang dèrèng majeng,. Bilih kamajenganing bangsa lantaran kabudayanipun kedah kakanthènan kaprihatosan ing bab krentek ingkang wonten ing sawingkinging kamajengan kabudayan kasebut, malah masalah ingkang muncul saking kamajenganing kabudayan kasebut.

5. RÉLEVANSI TÈKS
Rélevansi Pangandharing Torèt 9:1-6 kaliyan Kontèks Brayat ingkang Asungpangajeng-ajeng
Pirembagan ing bab migunakaken gadget ing awaldados wigatos awit gadget mujudaken wohing kamajenganing kabudayan ingkang dipun gadhahi déning masyarakat kitaing wekdal punika, malah kanthi regi gadget ugitebanipun ingkang kesrambah ndadosaken saben brayat gampil sanget nggadhahi gadget . saking pamaosing tèks Pangandharing Torèt 9:1-6, kita ningali bilih kamajenganing kabudayat lantaran tèknologi lan sedaya ingkang dados asilipun punika sih-rahmatipun Allah. Sih-rahmat punika prelu dipun tanggapi srana manah ingkang tebih saking raos gumunggung lan pikajeng ingkang awon/ duraka nalikanipun migunakaken tèknologi ingkang kaparingaken Allah dhateng kita. Produk-produk tèknologi minangka pangudining manungsa kanggé ngindhakaken kwalitasing gesang lantaran komunikasi ingkang gampil ugi kabingahan ingkang dipun alami lantaran jejaring ingkang wiyar sarta dolanan migunakaken gadget punika pangajeng-ajenging bab gesanging manungsa ingkang langkung saé. Kasaénan-kasaénan ingkang kaajeng-ajeng badhé katampi srana migunakaken gadget prelu kasarengan manah ingkang ngucap sokur lan panguwaosing dhiri wiwit wonten ing satengahing brayat. Bab-bab alit ingkang dipun sarujuki, kadosta ing salebeting migunakaken gadget , saged mitulungi saben warganing brayat ngemonah pangajeng-ajeng kwalitas gesang ingkang langkung saé tanpa nglirwakaken Allah anggènipun cawé-cawé ing salebeting brayat.

6. DONGA SOKUR BRAYAT
7. KIDUNG PANUTUP : KPK 304:1-4 BRAYAT KANG NENGSEMKAKEN SESAMI

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022