Home » Bahan PA » Materi PA I Bulan Keluarga 2019 (7-12 Oktober 2019)

Materi PA I Bulan Keluarga 2019 (7-12 Oktober 2019)

“MANCALA MENYANG ING PAPAN KANG JERO”
Waosan Kitab Suci: Lukas 5:1-11

1. Panganthi
(kaandharaken déning salah setunggaling warga)
Kamajenganing pirantos komunikasi rikat sanget, nanging wekdal lanwewengan ing salebeting brayat malah sangsaya cupet. Wekdal kanggé lenggah sesarengan ing antawisipun warganing brayat namung kanggé ngobrol kémawon dados bab ingkang angèl kawujudaken. Karépotan warganing brayat asring dados pawadan, awit mboten saged dipun sélaki, nalikanipun bapa anggènipun wangsul saking nyambut damel dalu sanget, asring sémah lan anak sampun sami tilem angler. Mekaten ugi nalikanipun bidhal nyambut damel, anak lan sémah dèrèng sami tangi.

Kamangka srana ngempalipun warganing brayat, warganing brayat saged sangsaya sami-déné mangertosi langkung lebet, temah saged mujudaken patunggilan ingkang karenan ing ngarsanippun Gusti. Nalikanipun saged mujudaken pepanggihan ing salebeting brayat, punika sih-rahmatipun Gusti.

2. Dhialog
Samidéné ngandharaken pamanggih ingkang kapimpin déning salah satunggaling tiyang sepuh, kawiwitan srana pitakènan:
• Apa kang kokrasakakè minangka warganing brayat?
• Apa kang kokkarepaké bisa kelakon ing satengahing brayat kita?

3. Nyinau Tèks
Waosan: Lukas 5:1-11

(Andharan Tèks kawaos déning salah setunggaling warga)

Kados-déné para rabi Yahudi, Gusti Yésus mboten namung mulang ing papan-papan pangibadah, nanging ugi ing sajawining papan pangibadah. Saged ugi anggènipun Gusti Yésus nindakaken kanthi kepeksa awit anggènipun katampik déning para pangajenging agami. Ing satunggaling dinten Panjenenganipun wonten ing gisiking seganten Genesarèt, déné tiyang kathah sami mirengaken piwulang-ipun. Temtu kémawon sami suk-sukan, temah Gusti Yésus ngersakaken kabiyantu déning sawetawis among mina supados kaparengaken ngagem praunipun. Panjene-nganipun minggah ing praunipun Simon, prau punika dipun tebihaken sawetawis mèter saking dharatan, lajeng Panjenenganipun nglajengaken piwulangipun ing gisikan.

Sasampunipun rampung memulang, Panjenenganipun ngandika dhateng Simon, supados mancal praunipun ing papan ingkang langkung lebet malih kanggé njala ulam. Srana patrap punika Simon dipun cobi punapa piyam-bakipun badhé pitados dhateng Gusti Yésus punapa malah nggegujeng Panjenenganipun. Awit para sakabat sampun sedalu muput anggènipun nyambut damel kanthi saèstu mboten wonten pikolèhipun. Punapa ing wanci dalu punika alam nembé kirang sumanak dhateng Simon? Wanci dalu punika rak wanci ingkang saé kanggé amèk ulam? Simon ugi saged kémawon atur wangsulan: “mokal yèn pados ulam sapunika, awit minangka para amèk mina kawakan lan pengalaman, kawula mangertos bilih inggih wanci dalu punika wekdal ingkang paling saé, temtu ugi kula mangertos papan ingkang kathah ulamipun ingkang pundi. Nanging… inggih sampun, éwadéné margi saking dhawuh Paduka, kula inggih badhé ndawahaken jala sepisan malih..!” Atur wangsulan punika ujuding bukti bilih Simon kadudut manahipun déning pribadinipun Gusti Yésus, déning pangandika lan pakaryanipun. Kita saged nganggep tembung “awit déné” ing atur wangsulanipun Simon minangka pangakening kapitadosanipun, sanadyan dèrèng asipat langgeng, taksih sauntawis, awit Pétrus dèrèng mangertos kanthi satuhu sinten Gusti Yésus punika. Pétrus ugi ngrumaosi dhateng kasagedan lan pengalaman ingkang dipun gadhahi, dalu punika piyambakipun mboten sagah nelukaken alam supados saged mendhet ulamipun. Temah mboten wonten pilihan sanès kejawi pitados, nindakaken dhawuh lan kersanipun Sang Kristus.

Srana pitados, nindakaken pangandika lan karsanipun Sang Kristus, Pétrus wantun mancal dhateng panggènan ingkang langkung lebet. Ing papan ingkang langkung lebet wonten langkung kathah ulamipun tinimbang ing pinggiran. Awit anggènipun Pétrus wantun ngadhepi tantanganing gesang, mujijat kelampahan. Mujijat, bilih kathah ulam ingkang saged kajala, nélakaken dhateng Simon Pétrus bilih pangandikanipun Gusti Yésus punika kebak ing panguwaos. Yèn alam ing wanci dalu pancèn kirang sumanak nanging ing wanci siyang punika, Gusti Yésus sampun damel ulam-ulam punika ndhatengi Simon temah saged dipun jala. Gusti Yésus saged ngendikan lan tumindak kanthi cara ingkang nglangkungi pitembungan lan tumindakipun manungsa limrah. Mila Simon Pétrus kagèt!

Simon Pétrus ingkang purun mirengaken lan nindakaken pangandikanipun Gusti Yésus supados mancal dhateng papan ingkang langkung lebet, ndadosaken piyambakipun sangsaya mengertosi lan tepang pribadinipun Gusti Yésus langkung lebet.

4. Trap-trapan
Kita sinau saking Simon Pétrus ingkang purun mirengaken dhawuhipun Gusti Yésus. Saged ugi dumugi sapriki kita kirang anggèn kita samidéné mirengaken. Kita minangka warganing brayat asring meksakaken pikajeng kita. Kita asring minangka tiyang jaler meksakaken pikajeng kita dhateng sémah. Minangka tiyang èstri ugi remen meksakaken pikajeng dhateng sémah. Kita minangka tiyang-sepuh meksakaken pikajeng dhateng para laré tanpa purun mirengaken punapa ingkang dipun kajengaken. Malah minangka brayat ugi asring meksakaken pikajeng dhateng Kristus tanpa purun ngèstokaken pangandika lan kersanipun.

Pranyata nalika kita mboten purun samidéné mirengaken, temtu kita mboten badhé samidéné paham lan tepang langkung lebet. Pramila, mangga kita mancal langkung lebet malih, temah ing salebeting brayat wonten pemulihan. Mangga kita samidéné mirengaken lan mangertosi ing satengahing brayat, temah brayat kita lestari.

Srana ndadosaken Gusti Yésus juru-mudhining brayat kita, temtu kita kedah purun mirengaken lan ngèstokaken pangandikanipun, temah brayat kita pantes kapisung-sungaken dhumateng Gusti.

5. Dhialog
a. Tantanganing gesang punapa ingkang sapunika dipun adhepi déning brayat?
b. Adhedhasar pangandikanipun Gusti dinten punika, punapa ingkang prelu katindakaken supados warganing brayat wantun ngadhepi tantanganing gesang?

6. Pandonga Safaat lan Panutup

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022