Home » Bahan PA » Materi PA Masa Paskah (29 April – 4 Mei 2019)

Materi PA Masa Paskah (29 April – 4 Mei 2019)

NGRUBUHAKEN SINGGETAN

Waosan Kitab Suci :
1 Korintus 15:1-11

PURWAKA
Sinten ingkang dados seksi sepisanan menggah wungunipun Gusti Yésus saking séda? Wangsulanipun, para wanita. Injil Markus, Matius, lan Yohanes nyathet salah satunggal saking wanita punika asesilih Maria Magdalena. Injil Lukas namung nyebataken ”wong-wong wadon”, mboten nyebataken asmanipun. Ingkang cetha, sadaya Injil nyathet bilih wanita utawi wong wadon punika seksi sepisan tumrap wungunipun Gusti Yésus saking séda. Mangka – nalika samanten – wanita punika golonganipun tiyang ingkang kaanggep mboten saget dipun pitados. Wanita, déning paugeran ingkang sah, mboten dipun parengaken ngaturi paseksi ing pangadilan. Kanthi ndadosaken wanita minangka seksi sepisanan, cariyos wungunipun Gusti Yésus ngrebahaken témbok ingkang mapanaken wanita minangka golongan ingkang dipun pinggiraken. Kanggé Gusti Yésus, sadaya tiyang sami drajadipun, punapaa kémawon jinising jaler utawi èstri, golongan tiyang adhedhasar kabudayan lan basa, malah agaminipun.

LAMPAHING PANYURAOS
1. Nyariosaken Pengalaman
• Punapa Panjenengan naté ngalami dipun bédak-bédakaken, ingkang mbédakaken Panjenengan kaliyan tiyang sanès? Kula aturi nyariosaken pengalaman Panjenengan punika!
• Punapa ingkang Panjenengan tindakaken dhateng tiyang ingkang nandukaken patrap mbédak-bédakaken punika?

2. Ngolah Pengalaman
• Prakawis-prakawis punapa kémawon ingkang murugaken patrap mbédak-bédakaken lestantun kelampahan ngantos sapriki?
• Punapa anggèn Panjenengan nindakaken panglawan dhateng patrap mbédak-bédakaken punika wonten dayanipun? Kénging punapa?

3. Mirengaken Sabda
• Maos 1 Korintus 15:1-11.

Cariyos Paska punika cariyos ing pundi témbok singgetan dipun rebahaken. Ananging kanggé ngrebahaken témbok singgetan kasebat dipun betahaken pangurbanan ingkang ngédab-édabi. Salib dados seksi tumrap panandhang ingkang nyedhihaken manah saèstu. Nanging salib sanès pungkasaning lampah. Wonten wungunipun Sang Kristus, ingkang kuwawi ngrebahaken témbok singgetan, ingkang kadamel déning manungsa. Déning sangsara tuwin sédanipun Sang Kristus, Injil nyathet bilih geberipun Padaleman Suci sigar saking nginggil dumugi ngandhap (Matius 27:51). Injil ugi nyathet inggih para wanita punika ingkang dados seksi sepisanan wungunipun Sang Kristus. Injil Markus, Matius, lan Yohanes nyathet salah satunggal saking para wanita punika asesilih Maria Magdaléna. Injil Lukas namung nyebataken ”wong-wong wadon”, mboten nyebataken asmanipun. Ingkang cetha, sadaya Injil nyathet bilih wanita utawi wong wadon punika seksi sepisan tumrap wungunipun Gusti Yésus saking séda. Mangka – nalika samanten – wanita punika golonganipun tiyang ingkang kaanggep mboten saget dipun pitados. Wanita, déning paugeran ingkang sah, mboten dipun parengaken ngaturi paseksi ing pangadilan.

Lumantar lelampahan Paska, pralambang ingkang mbédak-bédakaken umat manungsa dipun rebahaken déning Gusti Allah. Sapengkeripun lelampahan Paska, kita nyeksèni kadospundi Gusti Allah nimbali sakathah-kathahipun tiyang kanggé gesang tuwin makarya ngladosi Panjenenganipun. Kanggénipun Rasul Paulus, Injil katujokaken dhateng sadaya tiyang, mboten namung tiyang Yahudi kémawon. Lelampahan wungunipun Gusti Yésus kacathet déning Rasul Paulus wonten ing tumindak ingkang saya wiyar. Kawiwitan saking Kéfas, murid kalih welas sanèsipun, gangsal atus tiyang, malah piyambakipun ingkang sekawit sengit dhateng Gusti Yésus ndhèrèk ngraosaken timbalanipun Gusti Allah.

Menawi Rasul Paulus mboten nyebat asma wanita wonten ing cathetan seksi-seksi wungunipun Gusti Yésus, punika amargi nedahaken bilih Rasul Paulus piyambak dèrèng saged medal saking wengkoning kabudayan ingkang mapanaken wanita minangka golongan pinggiran. Sinaosa ing kaludhangan sanès Rasul Paulus ugi ngandika bilih, ”Marga iya Panjenengané iku tentrem-rahayu kita, kang wus nunggilaké sakaroné dadi siji lan kang wus ngrubuhaké témbok singgetan, yaiku sesatron, …..” (Éfesus 2:14)

Kedah dipun akeni, wonten ing kalanganipun tiyang kristen wiwitan pinanggih sesatron. Korintus punika ugi nélakaken paguyuban ingkang sami sulayan. Salah satunggaling pawadanipun gegayutan kaliyan sunat! Kanggé tiyang Yahudi adat tata-cara sunat sampun mbalung-sungsum sanget. Sunat kados-kado dados pikekah ingkang samekta mbekta tiyang-tiyang mlebet dhateng karaton swarga. Déné tiyang-tiyang ing sanjawining tiyang Yahudi mboten wanuh kaliyan sunat. Sesatron ingkang ageng sanget punika dipun gambaraken déning Rasul Paulus kadosdéné ”témbok singgetan”. Ananging témbok singgetan punika sampun dipun rebahaken déning Gusti Yésus Kristus ingkang sampun nandhang sangsara, séda, sarta wungu saking séda. Lumantar pangurbananipun Sang Kristus sadaya tiyang dados sami! Malah Rasul Paulus, mastani piyambakipun minangka tiyang ingkang asor piyambak, sedaya tinimbalan kanggé makarya kagem kamulyaning Asmanipun Gusti.

4. Negesi Pengalaman Sacara Anyar
• Kadospundi Panjenengan mirsani wungunipun Gusti Yésus saking séda ing satengahing prakawis ingkang awatak mbédak-bédakaken ingkang saweg tumanduk?
• Punapa Sang Kristus ingkang sampun wungu saking séda sembada nglawan dhateng patrap mbédak-bédakaken ingkang ugi kadamel déning pasamuwan/ gréja? Kadospundi Panjenengan nanggapi prakawis punika?

5. Nganyaraken Gesang
• Punapa ingkang saget dipun presudi déning tiyang Kristen kanggé ngrawuhaken hak ingkang sami adilipun kanggé sadaya umat ing Indonesia?
• Punapa ingkang badhé Panjenengan tindakaken kanggé andum gesang, ngèmuti pangurbananipun Sang Kristus kagem Panjenengan?

“Urip ing sajroning daya wunguné Sang Kristus ateges urip minangka manungsa kang duwé pangarep-arep”
– Paul Schutz –

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022