Home » Bahan PA » Materi PA Masa Pentakosta (24-29 Juni 2019)

Materi PA Masa Pentakosta (24-29 Juni 2019)

Musyawarah kanggé Mupakat

1. WEKDAL ENING

2. KPK 38:1-3 “Haleluya Puji Gusti”

Pinuji Gusti kang nitahken jagad,
Siyang ratri tan kendhat ngganjar sihrahmat.

Refrain:
Haléluya, sagung puji tansah konjuk Gusti.
Haléluya, sagung bekti mring Ratu swargi.

Pinuji Gusti Sang Jurubasuki,
Kang ngurbanken sarira nebus manungsa.
Ref:

Pinuji Gusti. yeku Sang Roh Suci,
Kang nuntun ing kraharjan wah kasampurnan.
Ref.

3. PANDONGA

4. KPJ 194: 1-4“Kitab Suci kang Adi” (Kapujekaken ngagem notasi KPK 187)

Kitab Suci kang adi , sabdèng Gusti sejati
Éndah saklangkung éndah
nugroho saking Allah, nugroho saking Allah.

Lembar sabda Paduka nuntun gesang kawula dadyapadhangmenjila
*tamèng sakingbebaya, tamèng sakingbebaya.

Sabda lan Roh sung nglipur nuwuhken raos sokur. Jinugarken kang nglawan
dadya pangéwan-éwan**, dadya pangéwan-éwan.

Kitab Suci kang adi sabdèng Gusti sejati
ngreksa wiwit cilikku
ngedohken siksa pati,ngedohken siksa pati.

* menjila=istiméwa, luar biasa (Ind)
** pangéwan-éwan= éwa, oraseneng

5. PAMAOSING KITAB SUCI: Lelakoné Para Rasul 15:6-21

6. RENUNGAN
Musyawarah kanggé Mupakat

Menawi wonten bebèncèngan kalebet bebèncèngan wawasan lan pamanggih mboten dipun kemonah kanthi saé, badhé nuwuhaken padudon/dredah (konflik). Langkung-langkung menawi bebèncèngan wawasan lan pamanggih kasebut kalandhesan déning bédaning kayakinan.

Ngatasi padudon/dredah lantaran musyawarah mupakat dados sarana ingkang pantes dipun upadi kanggé ngemonah bebèncèngan wawasan lan pamanggih. Bebèncèngan wawasan lan pamanggih kasebut kados-déné toya ingkang mili kanthi bébas, prelu kailèkaken lantaran ilèn-ilèning musyawarah temah mboten sami-déné nrajang punapa kémawon kanthi bébas nanging mili kanthi saé ing salebeting ilèn-ilèning mupakat.

Kados mekaten punika cara ingkang katindakaken nalika wonten bebèncènganing wawasan lan piwulang ing pasamuwan-pasamuwan wiwitan. Parepatan ingkang hakékatipun musyawarah mupakat dados margi ingkang kapilih kanggé ngrembag masalah-masalah ingkang dipun adhepi gegayutan kaliyan bebèncènganing wawasan lan pamanggih. Menawi bab punika mboten dipun kemonah kanthi saé lantaran musyawarah, saged nuwuhaken dredah ing gesanging pasamuwan. Wonten wekdal kanggé pepanggihan amrih saged sami-déné mangertosi kanthi saèstu wawasan-wasan lan pamanggih ingkang béda-béda. Wonten wewengan kanggé pepanggihan amrih sami saged sesarengan manggihaken dhasar ingkang kiyat ing bab kersanipun Allah. Wusananipun wonten wewengan pepanggihan kanggé manggihaken bab-bab ingkang wigatos amrih saged dipun sarujuki sesarengan. Nindakaken musyawarah kanggé mupakat. Malah wohing musyawarah kasebut kawastanan minangka “putusaning Roh Suci lan putusan kawula”. Tegesipun, ingkang sami dhateng sidang ing Yérusalèm ngaken bilih musyawarah ingkang kelampahan ngantos dumugi mupakat punika awit lampahing pirembaganipun tiyang-tiyang ingkang sami dhateng ing musyawarah lan awit tuntunanipun Roh Suci.

Mekaten ugi ingkang dipun andharaken déning Bung Karno ing bab dhasar negari ingkang kaping-3 ing Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)tanggal 1 Juni 1945 ingkang lajeng kawentar minangkaHari Lahirnya Pancasila.

Bung Karno nélakaken bilih wewaton ingkang kedah wonten, ingkang mboten saged dipun enyang (syarat mutlak)bab santosanipun NegariIndonésiainggih punika rembagan sesarengan (permusyawaratan). Awit NegariIndonésia sanès negarikanggé tiyang setunggal, sanès negarikanggé golongan setunggal, senadyan golongan sugih. Nanging ngedegaken negari “sedaya kanggé sedaya”, “setunggal kanggé sedaya, sedaya kanggé setunggal”.

Malah, miturut Bung Karno, permusyawaratan punika margi paling saé kanggé ngrimat agami ing negariIndonésiaingkang campuran, ingkang dumados saking mawarni-warni kawontenan (majemuk). Kanthi cara mupakat, kita dandosi sedayanipun, ugi kawilujenganing agami. Punapa kémawon ingkang dèrèng maremaken karembag sesarengan ingkang sinebut permusyawaratan. Inggih ing pirembagan sesarengan punika wonten upadi ingkang saèstu ingkang peng-pengan (perjuangan)ing bab mangertosi paham. Kaibaratkan kados anggènipun samidéné gosokan, kados ndheplok ngresiki gabah, supados medal wosipun lan dados “sekul Indonésia” ingkang sasaé-saénipun.

Menawi kita sampun katuntun lantaran paseksining Kitab Suci ing bab pengalamanipun pasamuwan wiwitan ing salebeting ngrampungaken persoalankanthi cara pirembagan sesarengan (musyawarahmufakat)lan sampun katuntun lantaran pikiran-pikiranipun Bung Karno ing bab prinsip permusyawaratan, pramila mangga kita ngyakini bilih permusyawaratanpunika margi paling saé kanggé nyingkiri/nyegah padudon/dredah (konflik)kanthi dhasar awit ngurmati wontenipun béda-bédaning pamanggih lan margi ingkang saé kanggé ndandosi sedaya bab wonten ing padhanging panuntuning Roh Suci, dadosa wonten ing gesang masamuwan punapa-déné ing masyarakat, bangsa lan negari. Amin.

7. PANDONGA SAFAAT

8. KIDUNG (KPK 294: 1-3 “Kababaring Roh Suci”)

Dhuh Roh suci Rohing katresnan
nuntuna mring kula slaminya
mbabarken sih tresnaning Allah
mrih jagad tentrem wah raharja
ngrukunken tyang kang memengsahan nuntun mring pitobat tyang dosa
nggegesang tyang semplah ing manah
dhuh Gusti nuntuna mring kula.

Dhuh Roh Suci Roh kasunyatan
nunggila mring kula slaminya
mbabarken bebenering Allah
mrih tobating tyang ambeg siya
labuh labet sepi ing pamrih
nglawan panindhes kalayan sih
tan ajrih pepalang rubeda
dhuh Gusti nunggila mring kula.

Dhuh Roh Suci Roh kaadilan
nganthia mring kula slaminya
ambabarken adiling Allah
wit dayaning pati wus kalah
ngluwari tyang binanda dosa
nguculi jireting duraka
ngayomi tyang ringkih wah papa
dhuh Gusti nganthia mring kula.

[chrr/wds]

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022