Home » Bahan PA » Materi PA Minggu Adven II

Materi PA Minggu Adven II

PINANGGIH KALIYAN SANG PEMULIH
[Lukas 2: 1-20]

Pambuka:
Cecawis batos ingkang kirang trep nalika kita sami methukaken Advèn kalamangsa ndadosaken kirang trep ugi anggèn kitanegesi pahargyan Natal. Awit kadhangkala malah sami ribet ngrembag bab rasukan, papan kanggé mahargya, tetedhan, lan sapatunggilanipun ndadosaken kita mboten fokus anggènipun sami olah batos ngener dhateng teges sejati bab rawuhipun Sang Natal. Pramila menawi kados mekaten ingkang kelampahan, kita saged kécalan pangraos-raos bab punapa sejatinipun Natal punika.

Natal punika inggih kedadosan pepanggihan antawisipun manungsa lan Sang Pemulih. Saben tiyang ingkang sami mahargya Natal katimbalan supados saged ngraosaken pakaryan ingkang mulihaken kasebat. Saben tiyang ingkang sampun ngraosaken pamulihan awit pinanggih kaliyan Sang Pemulih, dipun timbali dados pirantos (agèn) pepanggihan tumrap tiyang sanès ingkang mbetahaken pamulihan supados kepanggih ugi kaliyan Sang Pemulih, satemah ugi sami saged ngraosaken kapulihaken.

Kapulihaken ing bab punapa?
Menawi kacundhukaken kaliyan kawontenaning Bangsa Indonesia samangké: bab pulihipun sesambetan ing antawisipun warganing negari sasampunipun wonten bebèncèngan (polarisasi) nalikanipun PEMILU, prelu dados wigatosing penggalihan ingkang utami! Ananging bab punika mboten gampil mawujud menawi kita dèrèng saged ngresepi pakaryan pamulihan wonten ing gesang padintenan kita ingkang prasaja, dadosa ingkang kedadosan wonten ing brayat, pasamuwan, tanggi tepalih, pedamelan, mekatena ugi wonten dhiri pribadi.

Pasamuwan kedahipun dados wadhah pangajeng-ajeng tumraping para tiyang pitados. Tiyang pitados nggadhahi keyakinan ingkang bakuh bilih gesangipun sapunika lan ing tembé karimat déning Allah piyambak. Ananging éman sanget déné pengajeng-ajeng ingkang éndah punika, asring ndadosaken pasamuwan apatis (mboten preduli) kaliyan kasunyataning jaman ingkang wonten. Pasamuwan langkung asring ningali pangajeng-ngajeng sacara éskatologis kémawon (gesang ing suwarga) lan kesupèn dhateng bab ingkang kedadosan samangké. Jaminan éskatologis ingkang mesthi kedahipun ngatag dhateng pasamuwan kanggé aktip mratélakaken (menghadirkan) tanda-tanda pangajeng-ajeng punika ing jagad.

Tukar pengalaman
(Sumangga karembag sesarengan pitakènan-pitakènan punika)
1. Kagiatan punapa ingkang limrahipun (wonten ing brayat, pasamuwan) katindakaken minangka woh saking anggèn kita ngresepi Natal?
2. Punapa Panjenengan (brayat, pasamuwan) naté ngraosaken Natal minangka kedadosan ingkang namung bablas liwat tanpa teges?

Andharan Pangandika
Wiyosipun bayi Yésus ing kitha Bètlehèm/kitha Dawud (Lukas 2:1-6), … ing pamakanan… lan pawartos ingkang katujoaken dhatang para pangèn, sadaya punika sanès bab ingkang kaleresan dumados utawi tanpa sengaja … ananging minangka bukti anggènipun Gusti Allah nggenepi pamecanipun Nabi Yésaya (Yésaya 9:5-6 ). Wonten ing wiyosipun Gusti Yésus punika kita neksèni: kadospundi Gusti Allah manjalma dados manungsa (inkarnasi), kadospundi Gusti Allah mbélani umatipun (solidaritas), lan kadospundi Gusti Allah nindakaken éwah-éwahan (transformasi) ingkang nganyaraken.

Bètlehèm sanès ibu kota kados Yérusalem ingkang dados pusating agami Yahudi. Pemakanan punika pratandha (simbul) kaprasajan. Pawartos ingkang katujokaken dhateng para pangèn (kawula alit) lan sanès dhateng ahli Torèt lan tiyang Farisi (pangarsa agami Yahudi) … punika pratandha solidaritas kanthi ngginaaken tiyang ingkang prasaja. Natal inggih punika prastawa anggènipun Gusti Allah manjalma dados manungsa (inkarnasi). Gusti Allah piyambak dados manungsa ingkang winates. Allah ing maha kuwaos tanpa winates dados manungsa ingkang winates. Allah ingkang maha kuwaos lan tanpa winates dedhampar ing suwarga dados winates wonten ing bayi alit lan ringkih lan miyos ing pamakanan. Allah ingkang sewaunipun mboten ketingal, sampun karsa ngetingal lan nyata. Natal punika lelampahan Allah cawé-cawé (turun tangan) wonten ing gesangipun para titahipun. Gusti Allah miyarsa kasangsaran lan gegilutaning manungsa. Gusti Allah mulihaken pangajeng-ajeng ingkang wonten ing salebeting gegilutan gesanging manungsa.

Natal ugi wewengan (momèn) pepanggihan lan pamulihan sesambetan. Kadosta para pangèn (Lukas 2:8-20) ingkang sampun pinanggih kaliyan Gusti Yésus, pramila wewengan (momèn) Natal prelu dipun resepi minangka wewengan pepanggihan kaliyan Kristus. Kejawi punika kita ugi katimbalan ngepanggihaken Kristus kaliyan sesami lumantar gesang kita padintenan. Kanthi mekaten wewengan Natal mboten namung katindakaken scara seremonial, ananging saèstu dados wewengan ingkang nganyaraken lan mulihaken gesang umat lan masyarakat. Kita dipun timbali kanggé ngepanggihaken lan ndatengaken tentrem ing satengahing kawontenan ingkang mboten wonten raos tresna. Kita dipun timbali kanggé ndatengaken pangapunten ing satengahing memengsahan.

Sumangga kita ngginakaken greget Natal punika minangka timbalan lan wewengan kanggé mulihaken sesambetan. Ngrisak sesambetan langkung gampil tinimbang mbangun lan mulihaken sesambetan. Langkung gampil kita memengsahan tinimbang dados mitra tumrap asanès. Satunggaling sesambetan ingkang sampun dangu kabangun saged dados risak sakedheping soca, dadosa ing brayat, ing antawisipun warganing pasamuwan punapa déné simpatisan, wonten papan pedamelan lan ing masyarakat.

Mawarni-warni dredah dumados ing brayat, gereja, papan panyambut damel lan masyarakat nedahaken bilih sesambetan ing antawisipun manungsa ngalami krisis. Krisis punika saged sesambetan kaliyan prekawis sosial lan malahan ugi krisis spiritual. Tumrap sedaya punika kita dipun timbali kanggé dados agèn katentreman. Dados agèn katentreman, mboten namung rumaos dhiri kaancam, ananging amargi kita sampun langkung rumiyin ngalami katentremanipun Gusti. Kita dipun timbali kanggé ndatengaken lan nindaaken pamulihan secara langsung.
Nalika gesangipun masyarakat kawarna déning dredah, sumangga dadosa tiyang ingkang mbekta katentreman ing satengahing swasana kasebat. Bab punika saged katindaaken kanthi: pangucap, sikep, lan tumindak. Bab prasaja ingkang saged kita tindakaken inggih punika nyebaraken pawartos-pawartos ingkang damel adhem ayem sanès ingkang ndadosaken kawontenan dados bentèr utawi tumut ngekahaken bebèncengan (polarisasi). Sumangga kita kanthi sangu nuladha tuladhanipun Gusti Allah ing Sang Kristus ingkang mbangun lan mulihaken, kita ugi ndatengaken greget mbangun lan mulihaken ing satengahing brayat, pasamuwan, papan pedamelan lan masyarakat.

Menawi Sang Natal ingkang rawuh ngasta misi ingkang mulihaken lan nentremaken, pramila kita ingkang mahargya Natal ugi samesthinipun rumaos tinimbalan mboten namung ngajeng-ajeng. Ananging malah kedah: ngrancang pangupaya-pangupaya ingkang nyata kanggé ngrimati katentreman.

Mbalèni Negesi lan Nganyaraken Gesang
(Sasampunipun nggatosaken andharan ing nginggil, sumangga sami negesi malih timbalan gesang kita adhedhasar pitakènan- pitakènan punika)
1. Punapa Panjenengan (brayat, pasamuwan) ngrancang ngantos tuntas lan nindaaken rancangan punika minangka satunggaling pambudidaya nyata mujudaken “karawuhan” ingkang kebak ing timbalan lumantar pambudidaya mujudaken gesang rukun sesarengan (kebersamaan), katentreman saha pamulihan? Kaaturan nerangaken kanthi cekak aos!
2. Miturut Panjenengan, punapa ingkang saged Panjenengan (brayat, pasamuwan) tindakaken minangka wohing sokur awit pahargyan Natal taun punika nanggapi prekawis-prekawis ingkang nembé dumados ing Indonésia.

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Selasa jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 07.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan Februari