Home » Bahan PA » Materi PD HUT GKJ Wonosari ke-88

Materi PD HUT GKJ Wonosari ke-88

TUMANDANG DAMEL ING SALEBETING BAITA

Para Sedherek kinasih, Ing Gusti Yesus Kristus, minggu menika Pasamuan GKJ Wonosari lumebet ing ambal warsa kaping-88. Adeging Pasamuan GKJ saking pepanthan dados Pasamuan dewasa dipun sebat “Pendewasaan”. Menika dados pratanda bilih pasamuan ingkang mandiri saget nggulawenthah piyambak tumuju dateng kadewasanipun para warganing pasamuan. Ing wekdal menika sacara mirunggan kita kempal manunggal nyatunggilaken manah ngaturaken pandonga kangge pasamuan GKJ Wonosari.

Sumangga lumebet wekdal Ening

Pandonga pambuka

Memuji KPK : 310 : 1-2
GREJA PRASASAT BAITA

Greja prasasat baita
neng tengah samodra
Kristus kang dadya panutan
enering lampahnya
nadyan tan sepi bebaya

ombak Ian prahara
mesthi tulus kang sinedya
gisiking sampurna
angger tansah tan suwala
mring sagung pangrehnya
temah sembada widada
kalis sing rubeda

Reff :
Ayo di sedya tulung tinulung tunggal sedya karya aneng Sang Pamarta ngantos salaminya.

Greja prasasat baita
neng tengah samodra,
Kristus kang dadya panutan
enering lampahnya,
manuta pandoming lampah
nggih sabdaning Allah,
nyingkirana watu karang
sengseming kadonyan,
mrih tan nemahi cilaka kerem ing samodra,
temahan tan bisa dadi seksinipun Gusti,

Reff :

Maos Markus 4 : 35 – 41

RENUNGAN :
Para Sedherek kinasih, Gusti Yesus kaliyan para sakhabatipun ing wayah sonten saksampunipun sesarengan anggenipun memucal, lajeng sami nyebrang nitih baita. Memucal lan nitih baita menika perkawis ingkang limrah dipun lampahi Gusti Yesus kaliyan para sakhabatipun. Nanging ing waosan kala wau dados mirunggan dipun gatosaken amargi wonten prastawa Gusti Yesus anggenipun saged nyirep prahara.

Gusti Yesus sampun ndawuhi sesarengan nitih baita kaliyan para sakhabatipun, menika kasunyatan bilih sedaya sampun sesarengan lan anggenipun tumuju dateng sebrang. Ingkang saged dados pitakenan, kawontenan kados pundi dene ing satengahing nyebrang Gusti Yesus saged sare ing buritan? Menapa mboten sami rerembagan kaliyan para sakhabat ? Menapa para sakhabat lajeng namung rerembagan kaliyan para sakhabat sanesipun ? Menapa sami mboten mangertosi lan nyadari mewawi Gusti Yesus mboten sesarengan ? menapa para sakhabat sami supe amargi kawontenan ingkang sami sayah ?

Menawi babagan kadospundi Gusti Yesus nggadhahi panguwaos, sampun damel mujizat makaping-kaping, saged nyarasaken tiyang sakit, temtu para sakhabat sampun mangertosi lan sampun sami nyekseni prastawa-prastawa menika. Ananging sajakipun para sakhabat namung nyekseni lan pitados dumateng prastawa ingkang sampun lumampah. Dereng Nggadahi penggalihan bilih Gusti Yesus menika Allah pribadi ingkang panguwaosipun tan wonten watesipun. Para sakhabat nembe secara pasif lan nengga menapa malih mujizat ingkang badhe kalampah lanjeng nembe pitados.

Menapa malih ingkang nami nglampahi kekesahan langkung langkung nitih baita, rubeda lan bebaya sampun saged dipun etang-etang kanthi saestu. Tansah mbudidaya kadospundi anggenipun kekesahan saged dumugi papan ingkang dipun tuju kanthi wilujeng. Mbudidaya kados pundi sedaya rubeda lan bebaya saged dilangkungi kanthi tatag lan kebaking kapitadosan.

Ngemuti gesanging pasamuan GKJ Wonosari ingkang ngancik yuswa 88 taun menika kaumpamaaken lampahing baita temtu sampun dumugi ing tengahing samodra, sampun tebih nilar gisiking samodra. Kadospundi para warganing pasamuan ngadhepi lelampahan ingkang pinanggih ing satengahing samodraning gesang? Kadospundi bebaya lan rubeda dipun adepi ? Menapa sedaya saged kalis saking sedayanipun ? Utaminipun gesang karohanen sampun saged mbiyantu nguwalaken ruwet rentenging gesang ?

Kadospundi gesang karohanen ingkang kabangun ing satengahing pasamuan sacara pribadi manapa dene sacara sesarengan menika dados sumbering kekiyatan. Menika perlu dipun upados kanthi ndadosaken sarana pambangun sesarengan. Pasamuan kedah tansah mitadosi bilih sedaya perkawis Gusti Yesus tansah kebak ing Sih lan kuwaos nganthi gesang kita. Sampun ngantos kita ngendelaken Gusti Yesus ngantos ‘sare’ ing tengahing gesang kita. Sambetan lan pangandel dumateng Gusti tetep kita bangun kanthi saestu lan prayogi.

Ngidung KPK 310 : 3-4
GREJA PRASASAT BAITA

Greja prasasat baita
neng tengah samodra,
Kristus kang dadya panutan
enering lampahnya,
samangsa prahara nempuh
iman kudu kukuh,
samangsa pedhut sumrambah
aja gampang semplah,
nadyan ombak mbilaeni aja cilik ati,
wit Kristus pyambak kang nganthi
mrih greja lestari

Reff :
Ayo di sedya tulung tinulung tunggal sedya karya aneng Sang Pamarta
ngantos salaminya.

Greja prasasat baita
neng tengah samodra,
Kristus kang dadya panutan
enering lampahnya,
yen tan padha tunggal ati
nemahi bilai,
baita lepas kendhali tininggal perdondi,
wit sayektine bebaya neng tengah samudra,
uga king jroning baita mula diwaspada,

Reff :

Gereja utawi Pasamuan GKJ Wonosari minangka baita, ing salebeting baita sedaya ‘penumpang’ kalebet ‘anak buah kapal’ Gusti Yesus ingkang dados panutan ngener lampah gesang. Sabdanipun Gusti dados pedomaning lampah ngadhepi sengseming kadonyan. Ing prahara Iman kapitadosan kedah kukuh santosa. Sesarengan sami tunggal ati ngadepi bebaya lan rubedha.

Mila sumangga kita bangun malih gesang sesrawungan, gesang tulung tinulung, gesang ingkang tansah paring panglipur lan kekiyatan, gesang lelados ing satengahing pasamuan. Sumangga sami sumadya nampi timbalan peladosan, sami olah peladosan kangge mujudaken pasamuan ingkang sansaya dewasa.

Lumebet ing yuswa 88 tahun GKJ Wonosari sami disedya tulung tinulung tunggal sedya, karya dateng Sang Pamarta. Amin

Ngidung : KPK 150 : 1-2
KUMANDELA, PRACAYAA

Mara den etunga berkahing Allah Rama
atinira mesthi kaeraman
gungnya tanpa wilangan
mula ja kuatir sumelang
nging sumendhea Pangeran

Reff:
Kumandela pracayaa
upadinen Kratoning Allah
atimu ayem kabegjan tumrah
kang murbeng rat
muwuhi berkah ing sih rahmat.

Mara waspadakna mukjijad sing Sang Rama
dalah prakara kang mung prasaja
margining pangrimatnya,
maringken bagas kasarasan
Ian kacekapaning gesang,

Reff

Pandonga Syafaat

Mirunggan kangge pambanguning pasamuan GKJ Wonosari

(p@t)

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022