Home » Bahan PA » Materi PD I 8-13 Okt 2018

Materi PD I 8-13 Okt 2018

  1. WEKDAL ENING
  2. KIDUNG PAMUJI KPK 8: 1, 2, 3 ALLAH MA’ ASIH
  3. PANDONGA
  4. KIDUNG PAMUJI KPJ 129: 1,2 , 3 TANSAH BINGAH
  5. PAMAOSING KITAB SUCI (Roma 15:1-3)
  6. WEDHARING PANGANDIKA

Sapa Léna Bisa Kena (Roma 15 : 1-3)

Wonten pawartos ing wiwitaning taun 2017 ingkang nyariosaken satunggaling ibu ing dharatan Tiongkok kécalan larénipun ingkang nembé umur 4 taun. Si laré wau klelep ing kolam renang. Lelampahan punika kedadosan ing papan spa, ing wekdal nalika ibunipun ngajak kungkum wonten ing kolam renang wau. Ananging karana si ibu nembé kasengsem dhateng teleponipun, mboten kanyana bilih larénipun ingkang mboten tebih saking piyambakipun klelep (m.liputan6.com, 06 Januari 2017).

Kedadosan ing ngajeng wau saèstu mrihatosaken sanget. Lirwanipun tiyang sepuh andhatengaken kacilakan tumrap larénipun. Langkung kasengsem dhateng dhirinipun piyambak, kesupèn dhateng tanggel jawabipun. Ingkang nama kamajenganing téknologi komunikasi (ngélmu ing babagan sesambetaning manungsa) mirungganipun ngrembakaning telepon tangan (hp) ingkang rikat sanget lan adamel kaget. Punapa ingkang rumiyin namung winates ing pangangen-angen, samangké gampil kawujud. Contonipun video-call, kita saged wicantenan kaliyan tiyang ingkang dunungipun tebih ananging inggih saged ningali gambaripun tiyang wau, kados nembé aben-ajeng. Satunggaling kamajenganing ngélmu téknologi ingkang damel marem, kita mboten namung mireng suwantenipun nanging inggih sumerep kawontenaning tiyangipun lan sadhèrèk ing papan tebih. Tebaning papan ingkang tebih sanget lajeng karaos celak, raos kangen saged dipun jampeni ing sawanci-wanci.

Telepon tangan (hp) samangké dados “dolanan” anyar kanggénipun sadaya tiyang, wiwit saking laré dumugi kasepuhan. Akibat sanèsipun, ndadosaken kita “klelep”, kesupèn dhateng wekdal, mboten preduli dhateng kawontenan sakiwa-tengenipun. Damel léna, kesupèn dhateng dhiri pribadi lan kahananipun. Inggih punika ingkang kalampahan ing cariyos ing ngajeng wau. Tiyang sepuh kedahipun dados pribadi ingkang diwasa, sumerep dhateng tanggeljawabipun. Menawi namung mikiraken dhiri pribadi, léna, saged nemahi rubéda.

Rasul Paulus paring pitedah dhateng pasamuwan ing Rum, supados sampun ngatos léna namung nèngenaken dhateng kapentinganing dhiri pribadi. Pitedah punika magepokan kaliyan tata gesangipun pasamuwan. Wonten ing pasamuwan Roma, wonten golonganing tiyang Kristen Yahudi ingkang rumaos langkung ing samukawisipun katimbang golongan sanès. Para tiyang wau namung nèngenaken dhateng kapentinganing piyambak, mboten preduli dhateng umat sanèsipun, temahan ndadosaken pasamuwan ing Rum aben-ajeng kaliyan bebaya “klelep” karana regejegan.

Pasamuwan punika dados satunggaling brayat, ingkang warganipun sarwi béda-béda kahananipun. Wonten ingkang warganipun kiyat (sugih, wasis, lsp.) nanging wonten ugi ingkang ringkih (sakit, mlarat, kirang seserepan, lsp) mboten kepareng wonten tiyang ingkang gumunggung/umbag, lajeng ngrèmèhaken tiyang sanès. Nanging gesang sesarengan minangka brayat saben warganing brayat kedah purun samidéné nyengkuyung, mboten pados keremenanipun piyambak (ayat 1).

Saben tiyang Kristen kedahipun mboten ngeneraken dhiri pribadi ingkang dados punjeranipun, ananging dhateng punapa ingkang andhatengaken kasaénan lan mbangun tiyang sanès (ayat 2). Sangsaya diwasanipun tiyang, kedahipun sangsaya ngudi kasaénan lan kamajenganing tiyang ing sakiwa-tengenipun.

Kita katimbalan tumut mendhet panduman nanggel para sadhèrèk kita ingkang ringkih kanthi migatosaken lan nyengkuyung supados mboten “dhawah”. Ingkang rosa kedah ngrengkuh ingkang ringkih supados gesangipun kabangun. Ingkang rosa kedah purun dados panutan tumraping ingkang ringkih, dados pangayom, sanès dados sandhungan.

Makatena ugi wonten ing gesang bebrayatan. Tiyang sepuh, bapak-ibu, simbah, minggahipun dhateng ingkang langkung sepuh, kaangkah sageda dados tiyang ingkang langkung diwasa. Sarana makaten, saben ingkang langkung sepuh dados panutan. Saben tiyang sepuh nélakaken kawigatosan, panampi, panjurung lan preduli dhateng ingkang langkung anem/ringkih. Ing pangajab, para laré ngraosaken katresnan lan pangayoman, ngrembaka dados saé, kalis saking samukawis ingkang badhé damel cilakanipun. Sampun ngantos kosokwangsulipun, para tiyang sepuh malah kesupèn lan langkung migatosaken dhiri pribadi, mboten preduli dhateng ingkang anèm/ringkih.

Telepon tangan (hp) namung satunggaling conto, taksih kathah bab sanèsipun ingkang adamel kita langkung migatosaken dhiri kita piyambak, lajeng nglirwakaken brayat, mirungganipun para laré kita. Malahan, padamelan ingkang rumaosipun dados margining berkah kanggé brayat, kanggé laré-laré kita, dados jalaraning sesambetan antawisipun tiyang sepuh lan laré dados rengka. Langkung nèngenaken dhateng padamelan saged dados jalaran kita lirwa dhateng laré-laré kita. Kita rumaos sampun nélakaken katresnan kanthi nyukani arta, tetedhan, rasukan, dolanan, tèlpon, lsp. Tanpa kanyana, kita nembé “nglelepaken” laré-laré kita piyambak. Kathah tiyang sepuh ingkang kesupèn bilih laré-laréipun mbetahaken tiyang sepuh ingkang nènggani, aruh-aruh, nggatosaken, asih, ngayomi, lan nenuntun.

Sabdanipun Gusti wekdal punika ngèngetaken kita ing bab tanggel jawab ingkang ageng menggahing gesang punika. Para laré ing saben brayat sanget anggènipun gumantung dhateng tiyang sepuhipun, dhateng ingkang langkung diwasa. Awit saking punika sumangga tansah anjagi dhiri supados sampun ngantos léna, inggih tumrap para laré kita. Amin

  1. KIDUNG PAMUJI KPJ 81: 1, 2 NDHÈRÈK GUSTI
  2. PANDONGA SYAFAAT
  3. KIDUNG PANUTUP KPJ 136:1, 2. PANGANDEL DHUMATENG ALLAH

Bagikan :Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Agenda Kegiatan

Ibadah Minggu Online : Setiap Hari Minggu jam 08.00 WIB livestreaming di channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul dan Radio Swara Dhaksinarga 89,9 FM

Renungan Harian Online : Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 05.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

PA/PD Online : Setiap hari Kamis jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Sekolah Minggu Online : Setiap hari Minggu jam 09.00 WIB via Zoom

Persekutuan Remaja Online : Setiap hari Sabtu jam 16.00 WIB di Channel Youtube GKJ Wonosari Gunungkidul

Latihan Macapat : diliburkan

Persekutuan Doa Pagi : diliburkan

Kelas Katekisasi : dimulai pada bulan April 2022